• Răspunderea penală a persoanei juridice a fost introdusă pentru prima dată în legislația penală română în anul 2006, fiind astfel instituită răspunderea pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele acesteia, independent de persoanele fizice care au contribuit la săvârșirea aceleași fapte;
 • Sediul materiei: disp. art. 135-151 C. pen. și disp. Art. 489-503 C.pr.pen
 • Angajarea răspunderii penale a unei persoane fizice care a comis fapta (ex: administratorul societății comerciale ori o altă persoană cu funcție decizională sau de execuție) în realizarea obiectului de activitate sau în interesul persoanei juridice, atrage, de regulă și răspunderea penală a acesteia;
 • Actul de inculpare prin care se pune în mișcare acțiunea penală privind tragerea la răspundere a persoanei juridice este ordonanța motivată a procurorului – odată ce vi s-a adus la cunoștință situația de fapt prezentată în cuprinsul actului procedural, este indicat să apelați la serviciile unui avocat;
 • Persoana juridică este reprezentată la îndeplinirea actelor procesuale și procedurale, de către reprezentantul său legal (care-i exercită toate drepturile în procedura penală, executând totodată și obligațiile care-i incumbă) – însă, în situația în care, pentru aceeași faptă sau pentru fapte conexe s-a pus în mișcare procedura penală atât față de persoana juridică, cât și împotriva reprezentantului său legal, este obligatoriu ca aceasta să acorde un mandat convențional (procură specială) de reprezentare a persoanei juridice de către o altă persoană fizică – prin urmare, recomandarea este ca reprezentarea persoanei juridice să fie realizată pe tot parcursul procedurilor penale de către apărătorul ales al acesteia;
 • Neluarea măsurii desemnării unui reprezentant convențional de către persoana juridică conduce la desemnarea (de către organul judiciar) a unui practician în insolvență – cu precizarea că nu va putea fi desemnat de către organele judiciare același practician în insolvență care a fost desemnat de instanța civilă în vederea lichidării persoanei juridice, deoarece acesta s-ar afla într-o situație de incompatibilitate, de conflict de interese;
 • Citarea persoanei juridice și comunicarea oricăror acte de procedură poate fi realizată la sediul avocatului ales, în situația în care a fost încheiat cu acesta contract de asistență și reprezentare;
 • Judecătorul de drepturi și libertăți (în cursul urmăririi penale, la propunerea procurorului), judecătorul de cameră preliminară (după întocmirea rechizitoriului) ori instanța de judecată (în cursul cercetării judecătorești) poate dispune față de persoana juridică una dintre măsurile preventive prev. de disp. Art. 493 C.pr.pen. (pentru orice infracțiune reținută în sarcina acesteia);
 • Față de persoana juridică se pot lua măsuri asigurătorii constând în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora ori prin poprirea sumelor de bani, la dispoziția organelor judiciare;
 • Cu privire la unele măsuri procesuale dispuse față de persoana juridică, acestea sunt comunicate – potrivit procedurii de informare prev. de disp. art. 495 C.pr.pen. – organului care a autorizat înființarea persoanei juridice (de regulă O.N.R.C.) și prin urmare, informațiile cu privire la supunerea persoanei juridice procedurii de tragere la răspundere penală pot afecta imaginea și bonitatea acesteia în fața partenerilor de afaceri și, implicit, crearea unor dezavantaje în raporturile cu furnizorii și sursele de finanțare;
 • Pedeapsa principală aplicabilă persoanei juridice este amenda (al cărei cuantum se stabilește prin sistemul zilelor-amendă prev. de disp. art. 137 C.pen.);
 • Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice sunt: (a) dizolvarea; (b) suspendarea activității sau a uneia dintre activități pe o durată de la 3 luni la 3 ani; (c) închiderea unor puncte de lucru pe o perioadă de la 3 luni la 3 ani; (d) interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice pe o perioadă de la 1-3 ani; (e) plasarea sub supraveghere judiciară; (f) afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare – cu precizarea că pedeapsa dizolvării persoanei juridice este cea mai gravă pedeapsă complementară care prevede obligația organului care a înregistrat persoana juridică de a informa judecătorul delegat cu executarea cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurii – neexecutarea acestei pedepse complementare este incidentă comiterii de infracțiuni, potrivit prev. art. 288 alin.3 C.pen.
 • Persoana juridică condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare ( prin excepție, se poate dispune și eșalonarea plății amenzii pe cel mult 2 ani, în rate lunare) – suma achitată constituindu-se venit la bugetul consolidat al statului, iar în cazul neîndeplinirii obligației de plată, persoana juridică va fi supusă procedurii de executare silită a creanțelor fiscale prev. de O.G. nr 92/2003.